ΧΗΜΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΒΑ SOLVENT 

TOLUENE 50-100%                                                                                                                                                                           CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
Index number: 601-021-00-3
Reg.nr.: 01-2119471310-ΧΧΧΧ

N-BUTYL ACETATE <10%
CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
Index number: 607-025-00-1
Reg.nr.: 01- 2129485493-ΧΧΧΧ

XBA SOLVENT

XYLENE 50-100%                                                                                                                                                                              CAS: 1330-20-7                                                                                                                                                                                    EINECS: 215-535-7                                                                                                                                                                               Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX

N-BUTYL ACETATE <10%
CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
Index number: 607-025-00-1
Reg.nr.: 01- 2129485493-ΧΧΧ

METHANOL                                                                                                                                                                           EC No.: 200-659-6
CAS No.: 67-56-1
Reg.nr.: 01-2119433307-44-0058

ACETONE                                                                                                                                                                               Συνώνημο: Προπανόνη
CAS No.: 67-64-1
INDEX No.: 606-001-00-8
EC Number: 200-662-2
EINECS No.: 200-662-2

LOW AROMATIC WHITE SPIRIT                                                                                                                                      Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)                                                                           CAS No: 64742-82-1
EC Number: 649-330-00-2
EINECS No: 265-185-4

D60                                                                                                                                                                                         Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                              CAS No: 64742-48-9                                                                                                                                                                           EC-No.: 918-481-9                                                                                                                                                                                Reg.nr.: 01-2119457273-39

N-BUTYL ACETATE                                                                                                                                                                             CAS No: 123-86-4                                                                                                                                                                                  EC no: 204-658-1

ETHYL ACETATE                                                                                                                                                                  Συνώνυμο: Acetic acid ethyl ester                                                                                                                                                 CAS No: 141-78-6                                                                                                                                                                                  EC No: 205-500-4                                                                                                                                                                                 Reg,nr.: 01-2119475103-46-xxxx                                                                                                                                                         Index No: 607-022-00-5

ETHYL ACETATE                                                                                                                                                                         Συνώνυμο: Acetic acid ethyl ester                                                                                                                                                      CAS No: 141-78-6                                                                                                                                                                                  EC No: 205-500-4                                                                                                                                                                         Reg,nr.: 01-2119475103-46-xxxx                                                                                                                                                         Index No: 607-022-00-5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ